Wie zijn wij

De Nederlandse Gereformeerde Kerk te Schiedam is ontstaan in 1969. Daarvoor is de gemeente onderdeel geweest van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Gereformeerde Kerk. Klik hier voor meer geschiedenis.

De gemeente van Schiedam bestond op 1 januari 2022 uit 309 leden. Daarvan zijn 216 belijdende leden en 93 doopleden. Ook kent de gemeente een aantal vaste gasten. De leden zijn voornamelijk woonachtig in Schiedam. Ca. 175 leden, van jong tot oud, zijn actief met het regelmatig bezoeken van kerkdiensten, organiseren en deelnemen aan activiteiten en het bezoeken van verenigingen.

Gemeenteschets

Wie zijn wij als NGK Schiedam?
Het is goed eerst te benadrukken dat wij een gemeente van Christus zijn. Zoals staat in Efeze 4 vers 15:
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus.

Daarbij heeft onze gemeente ook specifieke kenmerken.

Verscheidenheid
Onze gemeente bestaat uit veel verschillende gemeenteleden. We verschillen van elkaar op heel veel manieren: in leeftijd, in wat we belangrijk vinden, in onze meningen, in geloofs- en gebedsleven, in onze keuzes, in tijd- en geldbesteding.
Toch zijn we één gemeente. Omdat we elkaar vinden in het geloof dat God regeert en dat Jezus Christus de levende Heer is. We zijn broeders en zusters, broers en zussen van elkaar en willen daarom samen God ontmoeten en ook elkaar ontmoeten. In ons gemeenteleven nemen de erediensten in dit ontmoeten van God en elkaar een belangrijke plek in. Daarnaast worden er gemeentebrede activiteiten te organiseren, zoals maaltijden, koffiedrinken na de dienst en een start-en slotweekend. In kleiner verband is er de ontmoeting in verschillende Bijbelstudieverenigingen.

Het is en blijft een grote uitdaging om de verschillende gemeenteleden en groepen bij elkaar te houden en met elkaar in gesprek te houden. Verscheidenheid zien wij niet als iets negatiefs, zolang de eenheid in Christus maar bovenaan staat. Wel dreigt het gevaar om van elkaar verwijderd te raken als er te weinig gesprek is. Elkaar ontmoeten vinden we dan ook belangrijk, en we doen ons best om gemeente-brede activiteiten te organiseren, zoals maaltijden, koffiedrinken na de dienst en een start-en slotweekend.

In de gemeente zijn ook veel gaven en talenten aanwezig. Een groot deel van de taken wordt door een relatief kleine groep opgepakt en uitgevoerd. De laatste jaren zien we dat er meer gemeenteleden betrokken zijn bij de uitvoering van de taken. Ook de (oudere) jeugd toont zich betrokken.

Liturgie
In onze diensten staat de verkondiging van Gods Woord centraal, in allerlei onderdelen van onze samenkomsten, maar in het bijzonder in de prediking. In de preek wordt de Bijbel op een toegankelijke manier uitgelegd en wordt de toepassing gemaakt naar ons eigen leven. Op deze manier wordt de gemeente steeds de weg gewezen naar Christus en groeien we steeds meer in het geloof. In onze diensten zingen we zowel psalmen en gezangen uit het liedboek begeleid op het orgel, als wat meer eigentijdse liederen begeleid door een muziekgroep. Het blijft daarbij een uitdaging om te zoeken naar een goede balans.

Jeugdwerk
Er wordt hard gewerkt binnen ons jeugdwerk. De kinderen en jongeren tot 16 jaar zijn erg betrokken bij de verenigingen en de catechisatie. Veel jongeren boven de 16 jaar en zo ook de twintigers, hebben wel onderling contact, maar zijn steeds minder in de samenkomsten aanwezig. Dit baart ons zorgen. We denken nu na over een manier om ook deze gemeenteleden bij de diensten en de gemeente te blijven betrekken. Dit is een van de grootste uitdagingen: deze jongeren bij de gemeente blijven behouden.

Uitstraling naar buiten
Een belangrijke uitdaging voor onze gemeente is het uitstralen van ons geloof naar buiten toe. We willen graag een grote uitnodiging zijn van een leven met onze God en we willen graag in liefde dienstbaar zijn aan iedereen, maar we zijn soms nog wat zoekend hoe we dat praktisch vorm kunnen geven.

Wat willen wij doen?

Kortgezegd is onze visie de volgende:

Wij zijn een gemeente van Jezus Christus. Dat betekent dat wij Zijn volgelingen zijn. Ons geloof in God vieren wij met vreugde op de zondagen en andere feestdagen en wij willen deze blijdschap ook uitstralen. Wij moedigen elkaar en anderen aan om ook volgelingen van Hem te zijn in woord en daad. Wij zien uit naar Zijn terugkomst.
In onze diensten staat de verkondiging centraal. Dat komt naar voren in allerlei onderdelen van onze samenkomsten. Volgeling van Jezus Christus zijn betekent dat wij in liefde dienstbaar willen zijn aan iedereen, ongeacht afkomst, geloof of levensvisie en dat wij klaar staan om hulp te geven bij vragen over God en geloof.

Organisatie
Sinds september 2022 heeft onze gemeente een nieuwe organisatiestructuur. Deze bestaat uit kerkenraad, taakvelden/-groepen en moderamen. De kerkenraad geeft sturing op beleidsmatige strategische zaken en de ‘trage’ geloofsvragen. Daarnaast zijn er taakvelden die op uitvoerend niveau de dagelijkse onderwerpen oppakken. In het moderamen vindt de onderlinge afstemming tussen de taakvelden plaats.

Kerkenraad
De Kerkenraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en bestaat uit de predikant, alle ouderlingen en alle diakenen. De hoofdtaak van de kerkenraad is om op beleidsmatig niveau over de visie en richting van de gemeente te besluiten. Daarnaast heeft de kerkenraad onder meer de formele bevoegdheid om te besluiten over de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Ook besluit de kerkenraad omtrent beroep, aanstelling en ontslag van de predikant. De kerkenraad gaat zich zo weinig mogelijk bezig houden met organisatorische taken en regelzaken. Dit komt bij de taakvelden te liggen.

Taakvelden/-groepen
Er zijn 5 taakvelden: Pastoraat, Diaconie & Ondersteuning, Jeugd & Gezin, Kerk & Samenleving en Rentmeesterschap & Scribaat.
De taakvelden hebben een eigen verantwoordelijkheid om hun visie op de taak te vormen, overzicht te houden en vanuit hun specifieke taak leiding te geven aan de gemeente. Binnen een taakveld kunnen meerdere gemeenteleden een rol hebben en voor uitvoerende taken kunnen andere leden worden ingeschakeld zoals dat nu ook al binnen onze gemeente gebruikelijk is.

Moderamen
Het moderamen wordt gevormd door de voorzitters van de taakvelden en hier vindt de onderlinge afstemming plaats.

Catechisatie
De predikant verzorgt de catechisaties, bijgestaan door jeugdwerkers.

Bijbelstudieverenigingen
In de gemeente functioneren een aantal Bijbelstudieverenigingen voor mannen, vrouwen, gemengde groepen en groepen jongeren. Deze Bijbelstudieverenigingen hebben tot doel de onderlinge opbouw van de gemeente, het samen doen van Bijbelstudie en het groeien in kennis van en liefde tot God.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk bestaat uit de volgende onderdelen:
– kinderopvang tijdens de morgendiensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar
– een kindernevendienst tijdens de morgendiensten voor kinderen van de basisschool leeftijd
– jeugdclub Rehoboth voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar
– catechese voor de jongeren van 12 t/m 16 jaar en voor de 17+-jeugd
– Het jeugdwerk staat onder leiding van de jeugdouderling.

Kerkdiensten
Onze kerkdiensten zijn op zondag in het kerkgebouw aan de Westvest 30. Dan komen we bij elkaar om 10.00 uur. Op elke tweede zondag van de maand is er ook een samenkomst (meestal) om 16.30 uur. U kunt onze diensten meekijken of meeluisteren of later terugkijken of -luisteren.

Kinderen aan het Avondmaal
Onze kinderen worden eveneens uitgenodigd deel te nemen vanaf de tijd dat ze naar de catechisatie gaan.

Activiteiten
Wij proberen een actieve en dynamische gemeente te zijn. Er wordt bij de start en afsluiting van het seizoen een gezamenlijke maaltijd in de kerk gehouden, er vindt een running diner plaats, een evangelisatiecomite is actief, er worden andere ontspannende activiteiten georganiseerd. In een van de vakanties wordt samen met andere kerken in Schiedam een Vakantie Bijbel Feest georganiseerd voor alle kinderen uit de buurt. Op deze manier willen we niet alleen in de kerk (actief) zijn, maar ook daarbuiten. Met elkaar en met anderen.

Lokaal, regionaal en landelijk
Samen met deze Nederlandse Gereformeerde Kerken vormt de kerk van Schiedam de "Regio Rotterdam". Regelmatig vinden vergaderingen plaats waar gesproken wordt over zaken van gemeenschappelijk belang. De Nederlandse Gereformeerde Kerken als landelijke organisatie is te vinden op de website www.ngk.nl.
Onze kerk is lid van de Raad van Kerken Schiedam: www.raadvankerkenschiedam.nl.